Podatek dzieli się na kilka typów:

– podatek dochodowy
– składki ubezpieczeniowe
– podatek majątkowy
– podatek od towarów i usług

Podatek od nieruchomości należy do grupy podatków majątkowych a więc przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

– grunty
– budynki lub ich części
– budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Istnieją jednak pewne wyjątki, do których należą:
– grunty i budynki sklasyfikowane, jako użytki rolne
– grunty pod rzekami i kanałami żeglownymi z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne
– grunty wykorzystane, jako pasy drogowe dróg publicznych
– nieruchomości lub części nieruchomości zajęte przez organy jednostek samorządu terytorialnego (gminy, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne oraz osoby prawne a także spółki organizacyjne, w tym spółki, które nie posiadają osoby prawnej, są natomiast właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub są użytkownikami wieczystymi gruntów.
Osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia właściwemu organowi podatkowemu informacji o nieruchomościach formularza sporządzonego według ustalonego wzoru. Organ podatkowy, właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w drodze decyzji ustala podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki, które nie posiadają osobowości prawnej zobowiązane są złożyć odpowiedniemu organowi podatkowemu deklarację sporządzoną na odpowiednim formularzu na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wpłacić obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości.
Wysokość podatku majątkowego w żaden sposób nie jest uzależniona od dochodów właściciela lub użytkownika, ani od korzyści uzyskiwanych z danej nieruchomości. Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, którego stawkę ustala każda gmina na swoim terenie i który pobierany jest przez samorząd gminny, przy czym należy zaznaczyć, że podatek ustalony przez samorząd nie może być wyższy od tego, który został określony w ustawie. Wysokość podatku majątkowego jest zmieniana każdego roku.

Stawka podatku ustalona w 2006 roku przez Radę gminy, w zależności od rodzaju nieruchomości, nie mogła rocznie przekroczyć:
– grunty:
– związane z działalnością gospodarczą – 0,68 zł od 1 m powierzchni
– pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne – 3,61 zł od 1ha powierzchni
– pozostałe – 0,33 zł od m powierzchni
– budynki i ich części:
– mieszkalne – 0,56 zł od 1 m powierzchni użytkowej
– związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18,43 zł od 1 m powierzchni użytkowej
– zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,58 zł od 1 m powierzchni użytkowej
– zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,71 zł od 1 m powierzchni użytkowej
– pozostałe – 6,17 zł od 1 m powierzchni użytkowej
– budowle – 2% ich wartości

W zależności od rodzaju nieruchomości można wyróżnić inną podstawę opodatkowania:
– dla gruntów taką podstawą będzie powierzchnia gruntu – podatek za grunty wylicza się, mnożąc odpowiednią stawkę przez powierzchnię gruntu. W zależności od przeznaczenia gruntu wysokość podatku będzie różna: dla gruntów pod budynkami mieszkalnymi jest niższa a dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą jest wyższa.
– dla budynków lub ich części budynków będzie to powierzchnia użytkowa budynku, czyli powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach (do kondygnacji zaliczają się również piwnice, garaże, poddasza użytkowe) wyłączając klatki schodowe i szyby dźwigowe.
– dla budowli oraz ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości regulują przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r.